×

HOW TO SHOP

1 Login or create new account.
2 Review your order.
3 Payment & FREE shipment

If you still have problems, please let us know, by sending an email to support@website.com . Thank you!

SHOWROOM HOURS

Mon-Fri 9:00AM - 6:00AM
Sat - 9:00AM-5:00PM
Sundays by appointment only!

ZAPOMNIAŁEŚ HASŁO

SPECJALIZACJE

USŁUGI DLA BIZNESU

Nasi Klienci działają m.in. w branży budowlanej, deweloperskiej, motoryzacyjnej, mediów, sztuki, zdrowia oraz beauty. Oprócz stałej obsługi prawnej, świadczymy także doraźne usługi doradcze, wydajemy opinie prawne, sporządzamy i negocjujemy umowy oraz reprezentujemy naszych klientów w postępowaniach sądowych i administracyjnych.

Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze procesu budowlanego. Posiadamy doświadczenie w prowadzeniu inwestycji dla deweloperów realizujących obiekty mieszkaniowe i komercyjne.
 • Reprezentujemy inwestorów w nabywaniu i zbywaniu nieruchomości, negocjując i asystując przy zawieraniu wszelkich umów związanych z obrotem nieruchomościami.
 • Przeprowadzamy badanie stanu prawnego nieruchomości (legal due diligence).
 • Doradzamy w zakresie finansowania nabycia i zagospodarowania nieruchomości, w tym negocjujemy umowy kredytu i ich zabezpieczenia.
 • Regulujemy stany prawne nieruchomości, w szczególności poprzez usuwanie mankamentów prawnych.
 • Doradzamy przy realizowaniu inwestycji na nieruchomościach odnośnie obiektów handlowych, logistycznych, hotelowych, biurowych jak i mieszkaniowych.
 • Uczestniczymy w procesach reprywatyzacyjnych, uwłaszczeniowych, w odnośnych postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych. Kompleksowo obsługujemy proces odzyskiwania nieruchomości i dochodzenia odszkodowań.
 • Doradzamy w prowadzeniu inwestycji budowlanych w zakresie kontraktowania robót budowlanych.
 • Zajmujemy się sprawami z zakresu zagospodarowania przestrzennego, w szczególności oceniając przydatność nieruchomości dla realizacji inwestycji pod względem planistycznym. Obejmuje to przede wszystkim analizę postanowień miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy). Doradzamy i asystujemy w postępowaniach o ich ustalenie lub zmianę ich postanowień.
 • Sporządzamy i opiniujemy umów z generalnymi wykonawcami, podwykonawcami oraz dostawcami, zarówno polskimi jak i zagranicznymi.
 • Prowadzimy obsługę prawna w przypadku roszczeń wynikających z w/w umów.
 • Współpracujemy przy uzyskiwaniu pozwoleń na budowę.

 

Planowanie przestrzenne

 • Uczestniczymy w zaskarżaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy.
 • Występujemy o odszkodowania za spadek wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 • Doradzamy i reprezentujemy właścicieli nieruchomości w postępowaniu administracyjnym i sądowo administracyjnym w celu zmniejszenia lub uchylenia opłat planistycznych i adiacenckich.
 • Występujemy o odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne oraz w sprawach o wywłaszczenie.
 • Występujemy także o odszkodowanie za zajęcie nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe, o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości oraz o wykup nieruchomości.

 

Transakcje

 • Doradzamy przy planowaniu krajowych oraz międzynarodowych transakcji handlowych.
 • Przygotowujemy projekty umów i innych dokumentów transakcyjnych oraz w odniesieniu do ustanawiania zabezpieczeń.
 • Asystujemy przy negocjacjach z kontrahentami.
 • Doradzamy w zakresie umów ubezpieczeń gospodarczych, dla podmiotów je zawierających.
Jesteśmy pionierem w zakresie kompleksowej obsługi prawnej i strategicznej polskich przedsiębiorców z branży budowlanej, działających na rynku niemieckim. Świadczymy usługi  w sprawach dotyczących zarówno polskiego, jak i niemieckiego prawa budowlanego.  Dzięki współpracy ze spółką JJ-Capital  Ingenieure und Rechtsanwälte, zrzeszającą specjalistów z obszaru budownictwa, w tym prawników i inżynierów, z w/w oraz polskiego rynku, dobrze znamy realia branży oraz zagadnienia techniczne, a nasze rozwiązania dają precyzyjnie i skuteczne rozwiązania.
 
Nasze usługi obejmują:
 • Konsultacje;
 • Opinie prawne;
 • Tworzenie pakietów dokumentów niezbędnych do podjęcia współpracy z firmami niemieckimi, w języku polskim i niemieckim, w tym umów, ogólnych warunków kontraktowych, protokołów odbiorów;
 • Opiniowanie umów i innych dokumentów;
 • Negocjacje w imieniu Klienta z firmami z rynku niemieckiego;
 • Doradztwo co do optymalnych form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech.

Poznaj nasze kompetencje >

Jedną ze specjalizacji naszej kancelarii adwokackiej jest prawo nieruchomości. Świadczymy w pełni profesjonalne usługi dla:
 • deweloperów,
 • generalnych wykonawców,
 • inwestorów na rynku nieruchomości,
 • pośredników w obrocie nieruchomościami oraz osób indywidualnych.
Zajmujemy się:
 • znoszeniem współwłasności nieruchomości, podziałami majątku i działami spadku,
 • regulacją stanu prawnego nieruchomości, w tym wykreślaniem hipotek i roszczeń,
 • postępowaniami o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości oraz o uregulowanie treści księgi wieczystej zgodnie z rzeczywistym stanem prawnym,
 • negocjowaniem i przygotowaniem „szytych na miarę” umów najmu i dzierżawy obiektów komercyjnych i prywatnych,
 • doradztwem jak bezpiecznie kupić dom lub mieszkanie,
 • sporządzeniem i opiniowaniem umów deweloperskich oraz innych umów,
 • prowadzeniem postępowań windykacyjnych oraz eksmisji,
 • badaniem stanu prawnego nieruchomości (prawne due dilligence), nadto współpracujemy z biurem inżynierskim współpracujemy przy tworzeniu technicznych due dillingence.
Kancelaria ma bogate doświadczenie w przygotowywaniu projektów umów oraz weryfikowaniu zapisów umów, w tym określaniu ryzyka dla Klienta. Każda umowa powinna być „szyta na miarę” i przenosić na język prawniczy indywidualne warunki kontrahentów oraz zabezpieczać ich interesy.

Dobra umowa to podstawa, fundament każdego biznesu. Umowy kształtują późniejsze relacje, zabezpieczają przed sądem, roszczeniami oraz oszczędzają pieniądze i czas. Jest wiele elementów umów, które to umożliwiają m.in. właściwe określenie warunków świadczeń, płatności, odpowiednie zabezpieczenia, kary umowne, adekwatne warunki rozwiązania umów i odstąpienia, czy terminy. W Polsce mamy swobodę umów, tj. co do zasady można ułożyć stosunek umowny z dużą dowolnością. Są elementy, które powinna zawierać każda umowa, oraz elementy, które warto wprowadzić, aby lepiej zabezpieczyć interesy konkretnego przedsiębiorcy.
Nasi specjaliści, bazując na wieloletnim doświadczeniu, stworzyli wzory umów , wraz z obszernym omówieniem, dzięki którym:
 • Zabezpieczysz swój biznes, w tym swoje prawa i interesy SKUTECZNIE,
 • Będziesz mieć pewność, iż nie narażasz się na roszczenia,
 • Dowiesz się jak czytać i interpretować zapisy umów,
 • Poznasz nieoczywiste „haki” i zapisy, które warto użyć,
 • Oszczędzisz czas, który będziesz mógł przeznaczyć na biznes!
Nasza kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną wszelkim publicznym i niepublicznym placówkom funkcjonującym w sferze oświaty, między innymi:
 • uczelniom wyższym.
 • szkołom ponadpodstawowym,
 • szkołom podstawowym,
 • szkołom artystycznym i ogniskom artystycznym,
 • placówkom oświatowo-wychowawczym,
 • przedszkolom,
 • żłobkom i punktom przedszkolnym,
 • placówkom kształcenia ustawicznego oraz centrom kształcenia zawodowego,
 • poradniom psychologiczno-pedagogicznym.

 

Oferujemy pomoc prawną na każdym etapie funkcjonowania placówki, w szczególności w następujących kwestiach:

 • Doradztwo prawne w zakresie zakładania, restrukturyzacji i prowadzenia placówek,
 • Uzyskania lub cofnięcia uprawnień placówki publicznej przez placówkę niepubliczną,
 • Uzyskanie zezwolenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania na utworzenie oddziału międzynarodowego,
 • Sporządzanie i weryfikacja umów, porozumień i innych dokumentów prawnych związanych z działalnością placówki oświatowej,
 • Uzyskiwania akredytacji przez placówki i ośrodki kształcenia ustawicznego oraz placówki doskonalenia nauczycieli,
 • Zmiany formy prawnej placówki,
 • Pomoc prawna z zakresu prawa budowlanego, handlowego i administracyjnego przy prowadzeniu inwestycji budowlanych i remontów,
 • Reprezentowanie i zastępowanie organu prowadzącego w postępowaniach administracyjnych prowadzonych wobec placówek, w tym przed sądami administracyjnymi,
 • Windykacja należności placówek w związku z ich działalnością np. opłat za korzystanie usług przedszkoli.
Dobry adwokat to dla każdego przedsiębiorstwa nie tyle koszty, co znaczna oszczędność. Zabezpieczenie procesów biznesowych przed potencjalnymi negatywnymi skutkami prawnymi oznacza oszczędność czasu, nerwów, a często także pieniędzy.
Przy prowadzeniu działalności gospodarczej, przed podjęciem jakiejkolwiek decyzji, która ma istotne znaczenie gospodarcze i finansowe, warto skorzystać z pomocy doświadczonego adwokata. Dzięki temu będzie można uchronić się przed popełnieniem błędów, które często mają ogromny wpływ na prosperowanie całej firmy.
STAŁA OBSŁUGA PRAWNA
Stała obsługa prawna firm i innych przedsiębiorców świadczona przez kancelarię jest rodzajem usługi, w ramach której klient może korzystać z pomocy doświadczonych prawników specjalistów z prawa handlowego i gospodarczego wtedy, gdy ma taką potrzebę. Zakres obsługi prawnej jest zawsze uzgadniany indywidualnie między kancelarią prawną a przedsiębiorcą, przy uwzględnieniu jego potrzeb, oczekiwań oraz profilu prowadzonej działalności gospodarczej.
KORZYŚCI
Korzystanie ze stałej obsługi prawnej niesie ze sobą wiele korzyści. Jedną z głównych i bezcennych jest oszczędność czasu, nerwów i przeciwdziałanie stratom. Przeciętnych przedsiębiorca nie korzystający z obsługi prawnej, w sytuacji nagłego pojawienia się problemu natury prawnej musi poświęcić dużą ilość czasu na znalezienie eksperta w konkretnej dziedzinie. Dodatkowo jest on poddany presji czasu, gdyż niektóre problemy wymagają szybkiego działania z uwagi na krótkie terminy. Często zdarza się, iż do kancelarii przedsiębiorcy przychodzą za późno, gdy nie wiele można już w sprawie zrobić, bowiem przedsiębiorca działając sam zaniechał niezbędnych kroków prawnych.
Nasze usługi:
 • audyt, wsparcie prawne i bieżącą obsługę prowadzonej działalności, konsultacje i porady prawne, sporządzanie pism procesowych, projektów umów, uczestnictwo w negocjacjach biznesowych, doradztwo biznesowo-prawne;
 • sprawy z zakresu postępowań upadłościowych i postępowań restrukturyzacyjnych;
 • usługi compliance i due diligence;
 • sądowe sprawy gospodarcze, w tym również związane z KRS;
 • kontrakty budowlane i infrastrukturalne;
 • obsługę prawną procesu tworzenia, podziału i łączenia spółek, i innych spraw z zakresu prawa spółek;
 • transakcje nabywania i zbywania przedsiębiorstw, przekształcenia, fuzje (M&A – mergers and aqusitions);
 • sprawy dotyczące ochrony danych osobowych i realizacji obowiązków wynikających z RODO;
 • sprawy dotyczące nieruchomości i inwestycji budowlanych, w tym w zakresie umów sprzedaży, najmu, dzierżawy;
 • doradztwo prawne w zakresie wsparcia startupów.
Dobrze sformułowany problem to problem w połowie rozwiązany.
Charles Kettering (GM)
Sztuka prowadzenia negocjacji jest w biznesie niezwykle istotna, ponieważ pozwala pomnażać zysk, polepszyć warunki współpracy i zaoszczędzać cenny czas. Porozumienie i zgoda mają prawdziwą moc twórczą, zarówno w życiu w biznesie, jak w życiu prywatnym . Nasi specjaliści pomagają Klientom i Klientkom znaleźć wspólne rozwiązania i dzięki temu budować dochodowe biznesy i przyczyniać się do wzrostu zarówno ich organizacji, jak i otoczenia, a także polepszania warunków pracy pracowników.
Celem negocjacji jest osiągnięcie takiego stanu rzeczy, który bez przeprowadzenia rozmów i wzajemnych ustępstw nie byłby możliwy do osiągnięcia. Inaczej mówiąc – negocjacje to proces, w którym dwie lub więcej stron o częściowo rozbieżnych, a częściowo zbieżnych interesach, dążą do osiągnięcia porozumienia i wspólnych zysków.
Wspieramy zarówno organizacje jak i osoby prywatne, przeprowadzając ich przez proces negocjacji. Dzięki temu nasi Klienci i Klientki nie tylko czują pewność siebie, są spokojniejsi o interesy, ale także mają wymierne i konkretne efekty. Co równie ważne, oszczędzają czas i zyskują dodatkowe pieniądze.
W jaki sposób uzyskujemy satysfakcjonujące efekty?
Prowadzenie negocjacji nie powinno opierać się na emocjach, lecz na wiedzy i znajomości różnorodnych technik oraz strategii negocjacyjnych. Dobranie najlepszych technik do aktualnej sytuacji to klucz do sukcesu w negocjacjach. Ważne jest także umiejętne ich zamknięcie z zamierzonym efektem.
Obszary, w których negocjacje są pomocne:
 • Ustalenia warunków finansowych, prawnych i operacyjnych umowy handlowej,
 • Zdobycie nowego kontraktu lub klienta,
 • Ustalenie warunków wynagrodzenia i świadczeń pracowniczych, w tym podwyżki,
 • Opracowanie harmonogramu dostaw towarów i usług,
 • Uzgodnienie dotyczące jakości i ceny produktów.

 

Nasze osiągnięcia:
https://jj-c.eu/pl/category/projekty-fit-out/
https://jj-c.eu/pl/category/projekty-budynki/

Prowadzimy też warsztaty i szkolenia z negocjacji, zarówno otwarte jak i dopasowane do potrzeb firmy. Jeśli jesteś zainteresowanym, skontaktuj się z nami:
office@jj-c.eu

KLIENCI BIZNESOWI

do góry