Regulamin korzystania ze sklepu internetowego jasinska-legal.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania ze sklepu internetowego www.jasinska-legal.pl, oraz warunki sprzedaży dostępnych w sklepie produktów i usług.

DEFINICJE

 1. Adwokat Izabela Jasińska-Jung/Sprzedawca – właściciel i administrator sklepu, firma: Izabela Jasińska-Jung Kancelaria Adwokacka wpisana do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oznaczona numerem NIP 113-241-76-60  z siedzibą 02-702 Warszawa, ul. Kalatówki 2.
 2. Sklep – internetowy serwis usługowy wraz ze sklepem, pośredniczący między Autorem a Użytkownikami w transakcjach kupna-sprzedaży Produktów. Adres internetowy serwisu to jasinska-legal.pl.
 3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca Produkt za pomocą Sklepu, lub korzystająca ze Sklepu, bądź strony internetowej jasinska-legal.pl.
 4. Autor – Izabela Jasińska-Jung.
 5. Materiały – jeden lub kilka komputerowych plików zawierających nagrania wideo, audio lub inne pliki będące składnikiem Produktu.
 6. Produkt – usługa odpłatnego dostępu do Materiałów zamieszczonych w sklepie w postaci komputerowych plików, oraz plików tekstowych, świadczona za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Sklepu.
 7. Produkt Bezpłatny – Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pomocą Internetu przez Autora na rzecz Użytkownika, za pośrednictwem Sklepu.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Każdy użytkownik Internetu może swobodnie przeglądać i zapoznawać się z zawartością Sklepu.
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Sklepu, Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Sklepu oraz Polityką Prywatności.
 3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Z chwilą dokonania rejestracji w Sklepie Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości i w pełni akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się z jakimikolwiek postanowieniami Regulaminu, nie może dokonać rejestracji, a jeżeli powiadomi o tym administratora Sklepu administrator ma prawo odmówić Użytkownikowi świadczenia usług lub usunąć wszelkie jego dane ze Sklepu.
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, usunięcia danych lub likwidacji zamówienia w przypadku złamania przez niebędącego konsumentem Użytkownika prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.

WYMAGANIA  TECHNICZE

 1. Do korzystania ze Sklepu wymagane są standardowe urządzenia oraz oprogramowanie, pozwalające na przeglądanie stron internetowych, oraz posiadanie aktywnej skrzynki pocztowej e-mail.
 2. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi.
 3. Sprzedawca informuje, że może wykorzystywać kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.
 4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w w/w ust. 3 korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkownika, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu przez osoby trzecie do danych znajdującym się na tym urządzeniu. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych bądź środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU

 1. Użytkowni jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, postanowieniami Regulaminu, a także z dobrymi obyczajami.
 2. Dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym jest zabronione.
 3. Ceny Produktów dostępnych w Sklepie są wrażone w złotych polskich (PLN) lub w walucie euro (EUR) i stanowią wartość brutto.
 4. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby Produkty dostępne w Sklepie były zgodne ze stanem prawnym obowiązującym w chwili ich nabycia. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż:
 5. Sprzedawca nie ma obowiązku dokonywania aktualizacji Produktów po ich nabyciu przez Użytkownika;
 6. Sprzedawca nie ma obowiązku informowania Użytkownika o zmianach stanu prawnego wpływających na nabyty przez niego Produkt;
 7. Sprzedawca nie ma wpływu na sposób interpretacji przepisów prawa przez sądy powszechne oraz właściwe organy państwowe;
 8. W Produktach mogą pojawić się postanowienia budzące wątpliwości interpretacyjne, co jest naturalnym elementem praktyki stosowania prawa;
 9. W Produktach przypadkowo może pojawić się niezamierzona nieścisłość.
 10. Produkty będące projektami dokumentów prawnych stanowią wzory dokumentów i bazę dla samodzielnego przygotowania ostatecznej dokumentacji przez Użytkownika.
 11. Do zawarcia Umowy o dostarczanie Produktu niezbędne jest uprzednie albo równoczesne zawarcie Umowy o dostarczanie Usługi Konta.
 12. Brak korzystania przez Użytkowania z nabytego Produktu pomimo możliwości korzystania z niego, nie uprawnia go do żądania od Sprzedawcy zwrotu ceny dany Produkt.

UMOWA O DOSTARCZENIE PRODUKTU

 1. Za pośrednictwem Sklepu Użytkownicy mają możliwość dokonania zakupu Produktów.
 2. W celu zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu, Użytkownik powinien wykonać następujące czynności:
  • wejść na stronę internetową Sklepu;
  • wejść w dany Produkt oraz dodać go do koszyka;
  • wejść w koszyk i przejść do opcji płatności;
  • w wyświetlającym się formularzu wpisać lub wybrać następujące dane:
   1. imię i nazwisko;
   2. adres poczty elektronicznej;
   3. numer telefonu;
   4. opcjonalnie – firma i NIP (jeżeli Użytkownik jest przedsiębiorcą);
   5. sposób płatności;

5).   obowiązkowo zaznaczyć wymagane checkbox’y, w tym  oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką prywatności i o akceptacji ich postanowień.

 1. Kliknięcie opcji wskazanych powyżej jest równoznaczne z zawarciem przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Produktu.
 2. Zapłaty ceny za Produkt Użytkownik może dokonać:
  • przelewem lub kartą przy wykorzystaniu systemu Przelewy24;
  • kodem BLIK.
 3. Po otrzymaniu potwierdzenia dokonania zapłaty, wysyłana jest do Użytkownika wiadomość email, zawierająca informacje o uzyskaniu dostępu do zakupionych Produktów.
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do Produktów logując się na swoje konto w Sklepie.
 5. Sprzedawca dostarcza Użytkownikowi Produkt w jeden z następujących sposobów:
 • Produkt udostępniany jest na konto Użytkownika na okres 3 miesiące, 6 miesięcy, 365 dni lub inaczej, jeśli było to określone w ofercie. W tym czasie Użytkownik może korzystać z Produktu nieograniczoną ilość razy. Sposobem dostawy Produktu jest udostępnienie go drogą teletransmisji poprzez łącze internetowe, tak aby Użytkownik na swoim koncie Użytkownik miał możliwość obejrzenia nagrania lub odczytania pliku tekstowego.

Produkt udostępniany jest poprzez przesłanie pod adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika linka umożliwiającego pobranie Produktu i zapisanie go na jego urządzeniu. Użytkownik może dokonać maksymalnie 3 (trzech) pobrań Produktu przy wykorzystaniu linka, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

 1. Wybór formy udostępnienia zależy od Sprzedającego.
 2. Faktury wystawiane są na życzenie Użytkownika. W takim przypadku niezbędne jest podanie danych do faktury zgodnie z odpowiednim formularzem lub mailem, najpóźniej wraz ze zakupem. Składając zamówienie Użytkownik wyraża zgodę na wystawienie faktury oraz jej odbiór bez konieczności składania swojego podpisu. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 3. Sprzedawca informuje, a Użytkownika przyjmuje do wiadomości, że Produkt nie podlega aktualizacji.
 4. Ze względu na charakter oferowanego produktu, zwroty nie będą uwzględniane.
 5. Na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 13 Ustawy o prawach konsumenta, Kupującemu będącemu Konsumentem albo Przedsiębiorcą na prawach Konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o dostarczanie Produktu, o którym mowa w art. 27 i n. Ustawy o prawach konsumenta.

UMOWA O DOSTARCZENIE USŁUGI KONTA UŻYTKOWNIKA

 1. Zawarcie Umowy o dostarczanie Usługi Konta następuje równocześnie z zawarciem przez Użytkownika Umowy o dostarczanie Produktu.
 2. Wraz z zawarciem Umowy o dostarczanie Produktu, tworzone jest konto na podstawie danych podanych przez Użytkownika w związku z zawarciem o dostarczanie Produktu.
 3. Za pomocą Konta Użytkownik może w szczególności:
  1. przechowywać swoje dane osobowe;
  2. nabywać Produkty.
 4. Sprzedawca informuje, a Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zachowanie zgodności Usługi Konta z Umową o dostarczanie Usługi Konta nie wymaga instalowania przez Uczestnika aktualizacji Usługi Konta.

ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW

 1. Sprzedawca dokłada należytej staranności, aby Produktu dostępne w Sklepie były zgodne ze stanem prawnym obowiązującym w chwili ich nabycia. Jednocześnie Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:
 1. Sprzedawca nie ma obowiązku dokonywania aktualizacji Produktów po ich nabyciu przez Użytkownika;
 2. Sprzedawca nie ma obowiązku informowania Użytkownika o zmianach stanu prawnego wpływających na nabyty Produktu;
 3. Sprzedawca nie ma wpływu na sposób interpretacji przepisów prawa przez sądy powszechne oraz właściwe organy państwowe;
 4. W Produktach przypadkowo mogą pojawić się postanowienia budzące wątpliwości interpretacyjne, co jest naturalnym elementem praktyki stosowania prawa;
 5. W Produktach  przypadkowo może pojawić się niezamierzona nieścisłość;
 6. Produkty będące projektami dokumentów prawnych stanowią wzory dokumentów i bazę dla samodzielnego przygotowania ostatecznej dokumentacji przez Użytkownika.
 7. Brak korzystania przez Kupującego z nabytego Produktu pomimo możliwości korzystania z niego, nie uprawnia Użytkownika do żądania od Sprzedawcy zwrotu ceny dany Produkt.
 1. Wszelkie Produkty udostępniane za pośrednictwem Sklepu, odpłatne i nieodpłatne, podlegają ochronie przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Zakupione Produkty mogą być trwale oznakowane jako pochodzące od Użytkownika, który dokonał zakupu w Sklepie lub otrzymał bezpłatny Produkt. Oznaczenia Produktu nie ujawniają danych osobowych Użytkownika, a służą wyłącznie do identyfikacji pochodzenia Produktu w przypadku naruszenia zasad korzystania z Produktu określonych w niniejszym Regulaminie oraz przepisach prawa. Tym samym każdy Użytkownik nabywający Produkt w Sklepie wyraża zgodę na takie oznaczenie i zobowiązuje się nie podejmować żadnych działań w celu zmiany lub pozbawienia danego Produktu tego oznaczenia.
 3. Użytkownik może korzystać z zakupionych Produktów tylko na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach udostępnionych w ramach Serwisu w celu zapoznania się z treścią utworu.
 4. Użytkownik nie ma prawa do powielania, kopiowania i wykorzystywania Produktu (w całości ani we fragmentach). Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 5. Użytkownik zobowiązany jest dbać o to, aby żadne nieupoważnione osoby nie korzystały z Produktów w sposób niezgodny z prawem lub niniejszym Regulaminem. W przypadku wykrycia takich sytuacji, kancelaria adwokacka Izabela Jasińska – Jung może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego jej Użytkownika, z tytułu łamania praw do danej kopii Produktu.
 6. Kursy, materiały, produkty udostępnione w Sklepie nie ponoszą odpowiedzialności za twoje działania. Jesteś odpowiedzialny za własne ruchy i decyzje, a ocena i wykorzystanie naszych produktów i usług powinny być oparte na własnej należytej staranności. Dokonując zakupu, wyrażasz zgodę, iż Kursy z naszego Sklepu nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za wyniki korzystania z naszych Produktów i usług.
 7. Produkty w Sklepie nie stanowią również żadnej formy terapii ani leczenia. Nie zastępują ani terapii, ani leczenia.

ZASADY KORZYSTANIA Z PRODUKTU „ODZYSKAJ SWOJĄ MOC PO ROZWODZIE. PAKIET PREMIUM”

 1. Część pakietu pod nazwą „konsultacja indywidulana” oznacza spotkanie z osobami, które zakupiły produkt i otrzymały link do spotkania.
 2. Każdorazowa konsultacja nie przekroczy 60 minut.
 3. Umówienie i zrealizowanie konsultacji możliwe jest przez 30 dni od dnia zakupu pakietu premium.
 4. Brak umówienia i zrealizowania konsultacji w wyżej wskazanym terminie powoduje utratę możliwości przeprowadzenia indywidualne konsultacji w związku z zakupem pakietu premium.
 5. Odwołanie lub zmiana terminu do 24 godzin przed planowanym terminem konsultacji, lub niestawienie się na zaplanowanej konsultacji powoduje utratę możliwości przeprowadzenia indywidualne konsultacji w związku z zakupem pakietu premium.To samo dotyczy 2-krotnego przełożenia terminu lub odwołania.
 6. W sytuacji opisanej w punkcie 3-5 pieniądze nie będą zwracane.
 7. Jeśli przyczyna niezrealizowania konsultacji będzie leżeć po stronie Izabeli Jasińskiej-Jung, zostanie zwrócona różnica pomiędzy zakupem pakietu premium a ceną pakietu standard z dnia zakupu kursu.
 8. Termin spotkania należy umówić poprzez WhatsUp pod numerem telefonu + 48 507 57 22 77, lub Messenger: Izabela Jasińska Kancelaria Adwokacka. Jednocześnie przy pierwszym kontakcie z kancelarią należy wskazać, że konsultacja umówiona jest w ramach zakupu kursu np.,, umawiam konsultację do kursu PREMIUM’’
 9. Podczas umawiania konsultacji prosimy podać imię i nazwisko lub adres email którym posługiwano się przy zakupie pakietu.
 10. Konsultacje odbywać się będą, za pośrednictwem środków przekazu na odległość. Nie wymaga to konieczności instalowania programu lub aplikacji.
 11. Konsultacje odbywać się będą od poniedziałku do czwartku w godzinach 9.00 – 19.00 oraz piątek w godzinach 9.00-14.00po uprzednim umówieniu terminu.
 12. Podczas umawiania terminu zaproponowany będzie pierwszy możliwy dostępny termin spotkania.

REKLAMACJE

 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Sklepu, uwagi i propozycje pod jego adresem, skargi i reklamacje prosimy kierować drogą elektroniczną na adres mailowy kancelaria@jasinska-legal.pl.
 2. Sprzedający rozpatruje reklamacje w terminie 14 (czternastu) dni roboczych od otrzymania reklamacji, przy czym okres ten może zostać przedłużony, w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga dłuższego czasu. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Sprzedający poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.
 3. W przypadku, gdy zakupiony Produkt okaże się wadliwy, w szczególności, gdy nie uruchamia się, jest niepełny lub niezgodny z opisem zamieszczonym na stronie Sklepu, Użytkownik ma prawo w terminie 30 dni reklamację, wysyłając ją na adres: kancelaria@jasinska-legal.pl wpisując w temat wiadomości „reklamacja”.
 4. Sprzedający ma prawo zablokować Użytkownikowi możliwość dostępu do Produktu, który jest przedmiotem reklamacji.
 5. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Sprzedający udostępnia Użytkownikowi Produkt pozbawiony wad lub dokonuje zwrotu środków pieniężnych wpłaconych tytułem zapłaty za reklamowany Produkt w formie przelewu na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy, w okresie nie dłuższym niż 30 dni od dnia otrzymania formularza zwrotu. Sprzedający zastrzega sobie prawo potracenia kosztów manipulacyjnych.
 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji przez Sprzedającego, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie usunąć wszystkie posiadane kopie Produktu, którego reklamacja dotyczy.
 7. Powyższe postanowienia 1-5 nie dotyczą konsumentów W przypadku konsumentów reklamacje można zgłaszać w dowolnej formie, w szczególności w formie e-mailowej na adres: kancelaria@jasinska-legal.pl w terminie 14 dni od dnia wykonania usługi lub też od dnia, w którym zgodnie z umową stron usługa miała być wykonana. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie klienta (imię, nazwisko), umożliwiające identyfikacją osoby składającej reklamację, oraz opis zastrzeżeń co do sposobu wykonania usługi. Reklamacje będą rozpoznawane w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji i w tym terminie Użytkownik otrzyma odpowiedź na złożoną przez niego reklamację. O rozstrzygnięciu zgłoszonej reklamacji Sprzedawca poinformuje Użytkownika za pomocą wiadomości e-mail przesłanego na adres wskazany przez Użytkownika w trakcie rejestracji.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Sprzedawca nie ponosi wobec Użytkownika odpowiedzialności za straty i szkody poniesione przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Sklepie stosowaniem się do informacji prezentowanych w Sklepie lub zawartych w Produktach w jakichkolwiek okolicznościach, jak również za skutki podjętych na tej podstawie decyzji.
 2. Sprzedawca nie gwarantuje, że informacje przesyłane za pomocą Internetu dotrą do Użytkownika w formie bezbłędnej, kompletnej oraz pełnej. Postanowienie to nie dotyczy konsumentów.
 3. Sprzedawca – o ile wadliwe działanie jest spowodowane okolicznościami niezależnymi od Sprzedawcy i którym nie sposób było zapobiec mimo dochowania należytej staranności – nie odpowiada za szkody spowodowane wadliwym działaniem systemu transmisji, w tym awariami sprzętu, opóźnieniami i zakłóceniami przesyłu danych, ingerencją osób trzecich czy działaniem siły wyższej.
 4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do Sklepu (całościowego lub częściowego) – po  uprzedzeniu Użytkownika będącego konsumentem – w celu jego ulepszenia, konserwacji lub jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub jeśli pojawia się inne, niezależne od Sprzedawcy powody.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania w Sklepie.
 2. W przypadku braku akceptacji nowych postanowień Regulamin, o których mowa w ust. 1 powyżej, Użytkownik ma możliwość odstąpienia od ich akceptacji, co spowoduje wygaśnięcie umowy między Sklepem a Użytkownikiem i będzie prowadziło do usunięcia jego Konta Użytkownika.
 3. Powyższe postanowienia 1-2 nie dotyczą konsumentów. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.

Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pod adresem mailowym: kancelaria@jasinska-legal.pl

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0