Regulamin korzystania z newslettera jasinska-legal.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania i warunki korzystania ze sklepu internetowego www.jasinska-legal.pl, oraz warunki sprzedaży dostępnych w sklepie produktów i usług.

 www.jasinska-legal.pl.

Za pośrednictwem serwisu Jasińscy Kancelaria Adwokacka: www.jasinska-legal.pl (dalej: „Serwis Jasińska-Jung Adwokat” lub „Serwis”) możliwe jest zamówienie, opisanych w w/w serwisie, treści cyfrowych, w zamian za zapis do Newslettera Rozwodowego oraz Newslettera Rozwodowego (dalej: „Newsletter”).  W ramach tego zamówienia dochodzi do płatności danymi. Zasady realizacji zamówienia usługi Newslettera zostały opisane w niniejszym regulaminie.

Właścicielką serwisu Jasińska Kancelaria Adwokacka i administratorem Newslettera jest Izabela Jasińska-Jung Kancelaria Adwokacka wpisana do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej oznaczona numerem NIP 113-241-76-60  z siedzibą 02-702 Warszawa, ul. Kalatówki 2 (dalej: „Izabela Jasińska-Jung Kancelaria Adwokacka” lub „Właścicielka Serwisu”)
Dane kontaktowe: adres e-mail: warsztaty@jasinska-legal.pl,  telefon: (+48)  536-735-352.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.    Regulamin Newslettera określa zasady korzystania z usługi Newsletter dostępnej w Serwisie Jasińska-Jung Adwokat, procedurę zawierania i rozwiązywania umów o dostarczenie treści cyfrowych, w ramach której dochodzi do płatności danymi lub uiszczenia ceny, warunki dostawy i udostępnienia materiałów oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

2.    Przed rozpoczęciem korzystania z usługi Newslettera właścicielka Serwisu Izabela Jasińska-Jung Kancelaria Adwokacka udostępnia użytkownikowi Serwisu regulamin Newslettera w sposób nieodpłatny każdorazowo przy formularzu zapisu na Newsletter oraz przy pobieraniu produktów darmowych, na stronie www.jasinska-legal.pl. 

3.    Newsletter to wiadomości e-mail zawierające informacje o nowościach, promocjach lub produktach dostępnych w Serwisie Jasińska-Jung Adwokat. Wiadomości wysyłane są na adres e-mail podany przez użytkownika w formularzu. Właścicielka Serwisu oferuje zapis na różne listy dostępne w ramach Newsletteru. Dwie główne listy to: Newsletter Rozwodowy dla osób w okresie okołorozwodowym oraz Newsletter Przedsiębiorcy dla przedsiębiorców. 

4.    Zamówienie materiałów tj. treści cyfrowych udostępnianych konsumentowi, będącemu użytkownikiem przez właścicielkę serwisu Jasińska-Jung Adwokat w zamian za zapis na listę subskrybentów newslettera odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego osadzonego na stronie www.jasinska-legal.pl . Materiały są udostępniane w formie: e-booków, workbooków, webinarów, treści edukacyjnych w formie wideo, treści edukacyjnych w formie audio i inne opisane przy formularzu zamówienia.

5.    Subskrybent to użytkownik serwisu www.jasinska-legal.pl . Jest nim osoba fizyczna wypełniająca formularz i zawierająca w ten sposób z Właścicielem Serwisu umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci materiałów. Subskrybent udostępnia swoje dane osobowe (mail oraz imię) w zamian za dostarczenie materiałów, taka wymiana w niniejszym regulaminie nazywana jest jako płatność danymi.

6.    Konsumentem w rozumieniu niniejszego regulaminu jest osoba fizyczna, zawierająca z właścicielką serwisu Izabela Jasińska-Jung Kancelarią Adwokacka umowę niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

7.    Zamówienie to oświadczenie woli użytkownika, złożone za pośrednictwem serwisu www.jasinska-legal.pl .

WYMAGANIA TECHNICZNE
1.    Do korzystania bez ograniczeń z materiałów konieczne jest spełnienie minimalnych wymogów technicznych, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym i korzystania z udostępnionych przeze mnie materiałów:

•    komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
•    dostęp do poczty elektronicznej,
•    aktywny adres e-mail,
•    klawiatura lub inne urządzenie wskazujące, umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych,
•    dostęp do aktualnej przeglądarki internetowej: Mozilla, Internet Explorer, Opera, Google Chrome, Safari.

2.    W zależności od rodzaju materiałów, może być konieczne standardowe, ogólnodostępne oprogramowanie pozwalające na przeglądanie lub odtwarzanie określonego rodzaju plików takich jak DOC, PDF, MP4, MP3, MOV, AVI itp.

3.    Jeżeli korzystanie z materiałów wymaga spełnienia dodatkowych wymogów technicznych, informacja taka prezentowana jest w Serwisie Jasińska-Jung Adwokat w sposób w sposób widoczny dla użytkownika.

ZASADY KORZYSTANIE Z NEWSLETTERA

1.    Za pośrednictwem Serwisu Jasińska-Jung Adwokat, właścicielka Serwisu Izabela Jasińska-Jung Kancelaria Adwokacka umożliwia użytkownikowi zawarcie umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci materiałów.

2.    Udostępnione w ramach umowy materiały mają charakter edukacyjny i rozwojowy, nie stanowią i nie zastępują indywidualnej porady prawnej, ani porady u doradcy podatkowego.

3.    Dostawcą usługi newsletter jest MailerLite Limited, an Irish registered company at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland.

4.    W ramach umowy o dostarczenie treści cyfrowych użytkownik nie wnosi jakiejkolwiek opłaty pieniężnej za udostępnione materiały, ale dostarcza właścicielce portalu swoje dane osobowe i wyraża zgodę na przesyłanie mu Newslettera Rozwodowego lub Newslettera Przedsiębiorcy (w zależności od informacji dostępnych przy formularzu zapisu).

5.    Jeżeli użytkownik nie chce wyrazić zgody na przesyłanie mu newslettera, może dokonać zakupu materiałów, płacąc za nie określoną przez właścicielkę serwisu cenę.

6.    Cena za udostępnienie materiałów bez płatności danymi w zamian za zapis do newslettera to 100 zł (z VAT).

7.    Zakup w ten sposób wymaga dokonania zakupu materiałów za pośrednictwem sklepu www.jasinska-legal.pl/sklep  lub indywidualnego kontaktu mailowego z Właścicielką Serwisu.

8.    Po zaksięgowania płatności na rachunku bankowym niezwłocznie użytkownik dostaje dostęp do materiałów w formie aktywnego linka.

9.    Do zawarcia umowy niezbędna jest akceptacja regulaminu serwisu www.jasinska-legal.pl  poprzez kliknięcie w checkbox umieszczony na stronie sklepu www.jasinska-legal.pl lub poprzez akceptację regulaminu w wiadomości e-mail.

10.    Zawarcie umowy w sposób, o którym mowa powyżej, wymaga wypełnienia i przesłania formularza, a następnie potwierdzenia zapisu na listę subskrybentów Newslettera poprzez kliknięcie w link potwierdzający wysłany na adres e-mail podany w formularzu zapisu. Jest to tzw. double opt-in. W formularzu konieczne jest podanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do subskrypcji newslettera oraz dostarczenia materiałów.  Niezbędne dane to: adres mailowy i imię.

11.    Umowę uważa się za zawartą z chwilą wyświetlenia użytkownikowi strony internetowej z potwierdzeniem subskrypcji newslettera.

12.    Materiały dostarczane są subskrybentowi poprzez wysyłkę na podany w formularzu adres e-mail wiadomości zawierającej link do pobrania lub uzyskania dostępu do materiałów.

13.    Subskrybent może w każdej chwili i bez podawania przyczyny zrezygnować z usługi newslettera. Rezygnacja może zostać zgłoszona Właścicielce Serwisu w formie elektronicznej za pośrednictwem aktywnego linku każdorazowo umieszczonego w stopce każdej wiadomości wysyłanej w ramach usługi newsletter. Przycisk jest podpisany: Wypisuję się. Rezygnacja z newslettera możliwa jest również po zgłoszeniu takiego żądania w formie elektronicznej na w/w adres mailowy. W momencie rezygnacji z usługi newsletter następuje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi newsletter.

REKLAMACJE

1.    Subskrybent może złożyć reklamację na usługę Newslettera. Reklamacja może zostać złożona mailowo na adres: warsztaty@jasinska-legal.pl. 

2. W ramach Sklepu zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi.

3. Sprzedawca informuje, że może wykorzystywać kryptograficzną ochronę transferu elektronicznego oraz treści cyfrowych przez zastosowanie właściwych środków logicznych, organizacyjnych i technicznych, w szczególności w celu uniemożliwienia dostępu osobom trzecim do danych, stosowanie haseł dostępu oraz programów antywirusowych czy przeciw niechcianemu oprogramowaniu.

4. Sprzedawca informuje, że pomimo stosowania zabezpieczeń, o których mowa w w/w ust. 3 korzystanie z sieci Internet oraz usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone dostaniem się do systemu teleinformatycznego oraz urządzenia Użytkownika, szkodliwego oprogramowania lub uzyskaniem dostępu przez osoby trzecie do danych znajdującym się na tym urządzeniu. W celu zminimalizowania powołanego zagrożenia Sprzedawca zaleca stosowanie programów antywirusowych bądź środków chroniących identyfikację w sieci Internet.

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.    Subskrybent może odstąpić od umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci materiałów w terminie 14 dni od jej zawarcia, bez podawania przyczyny. Wystarczająca jest w tym zakresie stosowna informacja przekazana właścicielce Serwisu. Odstąpienie od umowy oznacza również rezygnację z otrzymywania  Newslettera.

2.    Subskrybent może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera, niezależnie od odstąpienia od umowy, o którym mowa w poprzednim punkcie, klikając w przeznaczony do tego celu link typu zamieszczony w treści każdej wiadomości wysyłanej w ramach newslettera. Przycisk ten to: Wypisz mnie.

3.    Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym, jest wyłączona w stosunku do subskrybenta innego niż konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta. W przypadku konsumenta lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w zakresie odpowiedzialności za zgodność udostępnionych materiałów z umową znajdują zastosowanie przepisy ustawy o prawach konsumenta.

4.    Właścicielka Serwisu ma obowiązek dostarczyć subskrybentowi materiały zgodne z umową. Zgodność z umową ocenia się zgodnie z przepisami ustawy o prawach konsumenta.

5.    Właścicielka Serwisu ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową materiałów, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności materiałów z umową, który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia materiałów, istniał w chwili ich dostarczenia.

6.    Jeżeli materiały są niezgodne z umową, konsument może żądać doprowadzenia do ich zgodności z umową.

7.    Jeżeli Materiały są niezgodne z umową, konsument będący subskrybentem może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy:
•    doprowadzenie do zgodności materiałów z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów,
•    Właścicielka Serwisu  nie doprowadziła materiałów do zgodności z umową,
•    brak zgodności materiałów z umową występuje nadal, mimo że Właścicielka Serwisu próbowała doprowadzić materiały do zgodności z umową,
•    brak zgodności materiałów z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania ze środka ochrony określonego w dalszej części tego regulaminu,
•    z oświadczenia Właścicielki Serwisu lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadziła ona materiałów do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla konsumenta oraz przedsiębiorcy na prawach konsumenta.

DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

1.    Administratorem danych osobowych subskrybenta Newsletteru jest Właścicielka Serwisu Izabela Jasińska-Jung Kancelaria Adwokacka.

2.    Podanie danych osobowych przez użytkownika w formularzu zapisu na newsletter jest warunkiem zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych.

3.    Dane osobowe użytkownika przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci materiałów na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b RODO.

4.    Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych, w tym informacja o prawach użytkownika związanych z przetwarzaniem danych osobowych, a także zasady wykorzystywania plików cookie oraz innych technologii znajdują się w polityce prywatności dostępnej TUTAJ.

PRAWA AUTORSKIE

1.    Materiały udostępnione w ramach umowy stanowią przejaw własnej intelektualnej twórczości Właścicielki Serwisu  i podlegają ochronie prawa autorskiego.

2.    Korzystanie z udostępnionych treści poza dozwolonym użytkiem osobistym może skutkować pojawieniem się ryzyka odpowiedzialności karnej oraz cywilnej. W szczególności, zakazane jest dalsze kopiowanie, powielanie, utrwalanie lub rozpowszechnianie udostępnionych materiałów bez zgody Właścicielki Serwisu Izabela Jasińskiej-Jung Kancelarii Adwokackiej lub innych podmiotów uprawnionych.

3.    W przypadku wątpliwości co do charakteru prawnego udostępnionej przez Właścicielkę Serwisu treści lub tego, w jaki sposób zgodnie z prawem możesz z niej korzystać napisz wiadomość mailową: warsztaty@jasinska-legal.pl  aby uzyskać potwierdzenie w jaki sposób możesz skorzystać z materiałów.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Właścicielka Serwisu Izabela Jasińska-Jung Kancelaria Adwokacka  zastrzega sobie prawo do modyfikacji zasad na jakich umożliwia uzyskanie dostępu do materiałów oraz wprowadzenia zmian w regulaminie, z tym zastrzeżeniem, że nowe zasady nie znajdują zastosowania od umów zawartych przed zmianą zasad. Regulamin może ulec zmianie z m.in. z powodu konieczności dostosowania regulaminu do przepisów obowiązującego prawa oraz konieczności dostosowania regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, wprowadzenia nowych usług/produktów w działalności właścicielki portalu, zmiany zakres lub charakteru sprzedawanych produktów/świadczonych usług, zmiany warunków technicznych świadczenia usług/sprzedawania produktów.

2.    Powyższe postanowienia 1-2 nie dotyczą konsumentów. Konsumentów obowiązuje regulamin w brzmieniu obowiązującym w dacie dokonywania zakupu określonej usługi.

3.    Przed wejściem w życie zmian Regulaminu Newslettera subskrybent może złożyć oświadczyć Właścicielce Serwisu, że nie akceptuje wprowadzonych zmian. Oświadczenie o braku zgody na zmianę regulaminu newslettera jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania newslettera.

4.    Zmiany dokonane w Regulaminie Newslettera wiążą subskrybenta, jeżeli został on prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział zawartej umowy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie.

5.    Wszelkie spory związane będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce siedziby lub stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Właścicielkę Serwisu. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do subskrybentów będących konsumentami, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.

6.    W sprawach nieuregulowanych w regulaminie newslettera zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Ostatnia aktualizacja: 02.11.2023 r.

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0