Polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności oraz Polityka Plików Cookies (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.jasinska-legal.pl.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Kancelaria adwokacka Izabela Jasińska – Jung (NIP: 113-241-76-60, adres siedziby: ul. Bracka 20 lok. 7a, 00-028 Warszawa) jest administratorem danych osobowych klientów, osób kontaktowych klientów oraz osób, których dane są przekazane przez klientów, jeśli jest to niezbędne do wykonania usługi przez kancelarię. Kancelaria przetwarza również dane osobowe osób, które uczestniczą w organizowanych przez kancelarię adwokacką Izabela Jasińska-Jung wydarzeniach, aplikują o pracę, pracują lub świadczą dla kancelarii usługi (dalej: „Administrator”).
 2. Postanowienia niniejszej Polityki Prywatności mają odpowiednie zastosowanie do osób nieposiadających aktywnego Konta oraz potencjalnych Klientów, w tym do osób korzystających z formularza kontaktowego.
 3. Jeżeli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, nie odwiedzać serwisu, nie zapisywać się do newsletterów należących do Administratora oraz nie nabywać produktów i usług oferowanych przez niego.

ŚRODKI OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administrator stosuje nowoczesne zabezpieczenia organizacyjne i techniczne, aby zapewnić jak najlepszą ochronę danych osobowych kontrahentów (w tym Klientów) oraz gwarantuje, że przetwarza je zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „RODO”), ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz innymi przepisami o ochronie danych osobowych.

CELE I PODSTWA PRZETWARZANIA DANYCH

 1. Korzystanie ze Strony internetowej oraz usług świadczonych przez Administratora i oferowanych przez niego produktów wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
 • Zawarcie i świadczenie umowy o wykonanie usług – w tym usług prawnych- a także podjęcie działań w celu jej zawarcia;
 • Zawarcie i wykonanie umowy o dostarczenie produktów oferowanych przez kancelarię, a także podjęcie działań w celu jej zawarcia;
 • Rekrutacja pracowników;
 • Obsługa formularza kontaktowego;
 • Organizacja wydarzeń (w formie stacjonarnej lub online);
 • Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczanie usługi Konta;
 • Zawarcie i wykonanie Umowy o dostarczanie usługi Newslettera;
 • Zawarcie i wykonanie umowy do dostarczenie Towaru Cyfrowego (odpłatnego i nieodpłatnego);
 • Przeprowadzenie postępowania reklamacyjnego;
 • Ustalenie lub obrona przed roszczeniami;
 • Analiza Twojej aktywności na stronie internetowej jasinska-legal.pl;
 • Administrowanie stroną internetową jasinska-legal.pl oraz umożliwienie Klientom korzystania z niej;
 • Dodawanie komentarzy na stronie internetowej jasinska-legal.pl;
 • Dodawanie opinii o produktach i usługach Kancelarii adwokackiej Jasińska-Jung,
 • Prowadzenie profili w serwisach społecznościowych (Facebook, Instagram, LinkdedIn i YouTube);
 • w celach marketingu bezpośredniego Produktów i usług Kancelarii i usług partnerów handlowych Kancelarii, o ile Klient wyrazi zgodę na tego rodzaju marketing.
 1. Kancelaria wymaga tylko tych danych, które są niezbędne do poprawnego działania serwisu i świadczenia usług. Niepodanie wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczą.
 2. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza w celu: założenia Konta, zakupu Produktów i usług Kancelarii, zamówienia subskrypcji bezpłatnego newslettera, kursu lub w toku korzystania z formularza kontaktu oraz poprzez (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient dokonuje akceptacji niniejszej Polityki Prywatności.
 3. Tym samym Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z zawarciem i wykonywaniem umowy z Kancelarią. Poprzez (i) podanie swoich danych osobowych w toku składania przez Klienta formularza oraz (ii) zaznaczenie właściwego pola wyboru, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Kancelarii oraz Produktów i usług partnerów handlowych Kancelarii.
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych ma charakter dobrowolny.
 5. Podanie danych wymaganych w procesie zakładania konta/korzystania z formularza kontaktowego/subskrypcji newslettera/składania zamówienia na produkty lub usługi jest konieczne do prawidłowego wykonywania usług przez Kancelarię.
 6. Klient w każdym czasie ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.
 8. Kancelaria będzie przetwarzać wyłącznie te dane, które są konieczne do prawidłowego wykonania przez nią usług, jak również dla zrealizowania uprawnień wynikających z przepisów obowiązującego prawa, w tym w celach statystycznych, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji, wystawienia faktury czy dochodzenia roszczeń.
 9. W przypadku wyrażenia zgody przez Klienta na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w celu przesłania Klientowi takiej informacji.
 10. W zakres przetwarzanych danych wchodzi: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, nazwa Twojego profilu w mediach społecznościowych, dane umieszczone w nim jako „publiczne”, dane osobowe umieszczone przez Ciebie w komentarzach pod treściami opublikowanymi na profilu Administratora lub przesłane w wiadomości prywatnej na profil Administratora, data i godzina odwiedzin strony internetowej jasinska-legal.pl, numer IP urządzenia, przybliżona lokalizacja, rodzaj przeglądarki internetowej, czas spędzony na Stronie internetowej, odwiedzone podstrony oraz inne działania podejmowane w ramach Strony internetowej.
 11. W przypadku uzyskania przez Kancelarię wiadomości o korzystaniu przez Klienta z niniejszej strony internetowej niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami, Kancelaria może przetwarzać dane osobowe Klienta w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Klienta. Przeglądanie zawartości niniejszej witryny internetowej/domeny i jej poddomen. Przeglądanie zawartości witryny internetowej, niepołączone z dokonywaniem zakupu usług lub produktu, zakładaniem konta lub korzystaniem z formularza kontaktowego, nie wymaga podawania przez Klienta danych osobowych. Korzystanie z formularza kontaktowego Skorzystanie z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie skontaktuj się wymaga podania danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
 12. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez kancelarię jest zgoda Klientów, jak również ustawowe upoważnienie do przetwarzania danych osobowych Klientów, oraz wykonywanie wiążących strony umów lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Przetwarzanie danych osobowych pełnomocników i pracowników kontrahentów Administratora następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub tego kontrahenta (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegającego na umożliwieniu przeprowadzenia procesu zawarcia umowy oraz jej późniejszego wykonywania.

OGRANICZENIA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI

Kancelaria adwokacka Izabela Jasińska-Jung  nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, wynika wprost ze zleconej sprawy, zachodzi przesłanka przewidziana przepisami RODO, na podstawie których takie udostępnienie jest dopuszczalne oraz zgodne z prawem, w szczególności, gdy udostępnienie danych osobowych innemu podmiotowi jest konieczne do realizacji umowy, jeśli osoba, której dane dotyczą, jest stroną tej umowy, lub też na żądanie uprawnionych organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Nie przekazujemy również danych osobowych do krajów poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że wymaga tego zlecona sprawa. W takich przypadkach zapewniamy odpowiedni stopień ochrony danych osób fizycznych poprzez zastosowanie jednej z podstaw wymienionych w Rozdziale V RODO. W związku z korzystaniem przez Administratora z narzędzi takich jak Google Analytics czy Facebook Pixel, Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do następujących państw trzecich: Wielka Brytania, Kanada, USA, Chile, Brazylia, Izrael, Arabia Saudyjska, Katar, Indie, Chiny, Korea Południowa, Japonia, Singapur, Tajwan (Republika Chińska), Indonezja oraz Australia. Podstawą przekazania danych do ww. państw trzecich mogą być jedynie: decyzje Komisji Europejskiej stwierdzająca odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w państwie trzecim, lub klauzule umowne zapewniające odpowiedni poziom ochrony, zgodne ze standardowymi klauzulami umownymi określonymi w decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2021/914 z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie standardowych klauzul umownych dotyczących przekazywania danych osobowych do państw trzecich na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

Można uzyskać od Administratora kopię danych przekazywanych do państwa trzeciego.

PROFILOWANIE

W celu stworzenia Twojego profilu dla celów marketingowych oraz kierowania do Ciebie marketingu bezpośredniego (np. reklam w serwisie społecznościowym Facebook) dostosowanego do Twoich preferencji, Administrator będzie przetwarzał Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, w tym także je profilował – nie będzie to jednak wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

Zakres profilowanych danych osobowych odpowiada zakresowi wskazanemu powyżej w odniesieniu do analizy Twojej aktywności na Stronie internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w powyższym celu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie z którym Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji swojego prawnie uzasadnionego interesu, w tym przypadku prowadzenia działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców. Podanie ww. danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celu (konsekwencją ich niepodania będzie niemożność prowadzenia przez Administratora działań marketingowych dopasowanych do preferencji odbiorców).

Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu ich profilowania do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania.

Można wyłączyć Facebook Pixel w okienku popup dotyczącym cookies.

OKRESY PRZECHOWYWANIA DANYCH

Kancelaria przechowuje dane przez czas uzasadniony celem przetwarzania, w szczególności realizacją zlecenia prawnego, a następnie przez okres wymagany obowiązkami nałożonymi na administratora danych przepisami prawa, w tym przepisami Prawa o adwokaturze oraz przepisami dotyczącymi odpowiedzialności cywilnej za należyte wykonanie przez strony swoich zobowiązań związanych z celami przetwarzania takich danych. Art. 16c Prawa o adwokaturze wymaga, aby dane osobowe zgromadzone w związku z postępowaniem były przechowywane przez 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się takie postępowanie.

KONTAKT

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się, wysyłając informację na adres kancelaria@jasinska-legal.pl

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgodnie z art. 16a Prawa o adwokaturze przepisy RODO, w tym dotyczące praw osób, których dane dotyczą, stosuje się jedynie w zakresie w jakim nie naruszają obowiązku zachowania tajemnicy adwokackiej.  Ponadto zgodnie z powyższym artykułem, wynikające z art. 21 ust.1 RODO prawo do sprzeciwu nie ma zastosowania do danych osobowych pozyskanych przez adwokata w związku z udzielaniem pomocy prawnej.

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

Niniejsza witryna przetwarza informacje zawarte w plikach cookies. W przypadku zbierania informacji o użytkownikach są zbierane wyłącznie anonimowe dane w postaci zbiorczej, nieobejmujące danych osobowych.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz parametry alfanumeryczne.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator witryny Izabela Jasińska-Jung Kancelaria Adwokacka

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych witryny do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika witryny i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy witryny korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

W ramach niniejszej witryny stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (sessioncookies) oraz „stałe” (persistentcookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

W ramach niniejszego witryny stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach witryny, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach witryny,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach witryny,
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych witryny,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika witryny lub usunąć cookies zamieszczone wcześniej w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator niniejszej witryny informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych witryny.

Koszyk0
Brak produktów w koszyku!
Kontynuuj zakupy
0