Oficjalny blog Jasińska&Partners specjalistyczne artykuły prawnicze

ZMIANA WYSOKOŚCI ALIMENTÓW

2017-02-23

Prawo rodzinne

Autor: Adwokat Izabela Jasińska

ZMIANA WYSOKOŚCI ALIMENTÓW

Wysokość alimentów może ulec zmianie, nawet jeśli wyrok alimentacyjny jest prawomocny, t.j. nie przysługuje od niego żaden środek zaskarżenia. Sąd orzekając o wysokości obowiązku alimentacyjnego opiera się na aktualnych potrzebach uprawnionego – dziecka - oraz możliwościach zarobkowych i majątkowych zobowiązanego - rodzica. (Obowiązek alimentacyjny spoczywa nie tylko na rodzicu względem dziecka, ale o tym później). Gdy któraś z tych przesłanek ulegnie zmianie, można żądać zmiany wysokości kwot orzeczonych tytułem alimentów. Chodzi tu zarówno o pogorszenie, jaki i polepszenie jednej, bądź niektórych z nich. Zmiana musi być przy tym istotna.

1. Usprawiedliwione potrzeby (dziecka)

Zmiana może nastąpić w zakresie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego i ich kosztów.

A mianowicie, podczas sprawy o alimenty (lub sprawy o rozwód, jeśli rodzice byli małżeństwem), dziecko chodziło do przedszkola państwowego, a następnie poszło do prywatnej szkoły, zostało zapisane na płatne zajęcia dodatkowe, w tym na naukę języków obcych. Wówczas do usprawiedliwionych potrzeb dziecka należy zaliczyć w/w koszty na edukację.

Zdarzają się też (z mojego doświadczenia nie tak rzadko) sytuacje odwrotne, tj. dziecko uczęszczało do prywatnego przedszkola, oraz na zajęcia dodatkowe, a po wydaniu wyroku w sprawie alimentów matka posłała je do państwowej szkoły podstawowej, gdzie są bezpłatne podręczniki, nie zapisując dziecka na zajęcia pozalekcyjne.

Kwota zasądzona tytułem alimentów jest wówczas nieadekwatna do wydatków na edukację.

2. Wyrok alimentacyjny

Sąd zasądzając alimenty, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, ustala usprawiedliwione potrzeby małoletniego oraz miesięczne wydatki na nie.

Przykład: przedszkole: 1.300 zł/miesięcznie, wyżywienie: 400 zł/miesięcznie, opieka medyczna: 90 zł/miesięcznie, okulary 16,7 zł/miesięcznie (200 zł/rocznie : 12), leki: 100 zł/miesięcznie, wakacje: 125 zł/miesięcznie (1.500 zł/rocznie), zabawki: 90 zł/miesięcznie, kosmetyki, higiena: 50 zł/miesięcznie.

Ustalając powyższe, sąd bierze pod uwagę bieżące potrzeby.

3. Możliwości zarobkowe i majątkowe (rodzica)

Podczas sprawy o alimenty zobowiązany (przyjmijmy że ojciec) miał dobrze płatną prace, następnie ją stracił i zapadł na poważaną chorobą. Może się też zdarzyć, że ojciec dziecka po wyroku alimentacyjnym dostał awans, sporą podwyżkę, a potrzeby dziecka nie zostały pokryte przez zasądzoną tytułem alimentów kwotę.

Ważna jest kiedy zmiana nastąpiła. Zmiana – uzasadniająca nowe określenie obowiązku alimentacyjnego – powinna powstać po wydaniu wyroku przez sąd. Jeśli nie wniesiono w sprawie apelacji – po wydaniu wyroku przez sąd I instancji. Natomiast jeśli sprawa trafiła do sadu II instancji – po wydaniu wyroku przez ten sąd, gdyż tam następuje ostateczne rozstrzygnięcie wysokości alimentów. Sytuacja jednak jest bardziej skomplikowana, gdy zmiana pojawia się po wydaniu wyroku przez sąd I instancji, lecz przed uprawomocnieniem się wyroku, czyli przed wniesieniem środka zaskarżenia. Zgodnie z dominującym stanowiskiem orzecznictwa, decydujące znaczenie ma data wydania wyroku.

Nie można natomiast powoływać się na okoliczności powstałe jeszcze w czasie trwania pierwotnego procesu o alimenty.

Należy pamiętać, iż zmianę stosunków oraz istotność zmiany musi udowodnić strona wnosząca pozew o obniżenie lub podwyższenie alimentów. Zgodnie z jedną z podstawowych zasad polskiego postępowania cywilnego, strony zobowiązane są wskazać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. (Kwestia „ciężaru dowodu” jest niezmiernie istotna w procesie i dlatego wymaga dokładniejszego omówienia, o czym wkrótce.) Jeśli powód nie przedstawi odpowiednich dowodów uzasadniających żądania pozwu, druga strona może wnosić o oddalenie powództwa. Są pewne sposoby, aby zobowiązać drugą stronę do przedstawienia dowodów, dlatego proces wymaga sprawnie przeprowadzonego postępowania dowodowego, co jest możliwe dzięki wiedzy i doświadczeniu adwokata.

Archiwum

Wybierz datę aby kontynuować