Oficjalny blog Jasińska&Partners specjalistyczne artykuły prawnicze

ZGODA na leczenie - jakie informacje powinna zawierać

2017-03-04

Prawo dla lekarza

Autor: Adwokat Izabela Jasińska

ZGODA na leczenie - jakie informacje powinna zawierać

Niedoinformowanie pacjenta stanowi naruszenie jego praw. Jednym z praw pacjenta jest prawo do wyrażenia zgody na przeprowadzenie zabiegu medycznego. Zgoda ta musi być „świadoma” i „objaśniona”, nie wystarczy standardowy formularz zgody, który nie zawiera w swej treści, jakie konkretnie dane zostały przez lekarza przekazane.

Pacjent przed wyrażeniem zgody powinien uzyskać pełną, przedstawioną w sposób przystępny informację o swoim stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu. Sama aprobata pacjenta na dokonanie zabiegu, uzyskana w sytuacji braku uprzedniego udzielenia mu takiej informacji, nie może być traktowana jako zgoda w rozumieniu ustawy i stanowi naruszenie praw pacjenta.

Oczywiście nie można wymagać, by każdorazowo lekarz przedstawiał wszelkie możliwe komplikacje, które mogą wystąpić, wraz z tymi, które występują sporadycznie, lub jednostkowo, jednakże nie zwalnia to lekarza od zaprezentowania możliwych metod przebiegu leczenia, a następnie zaprezentowania, choćby w sposób podstawowy, jakie zagrożenia związane są z daną metodą leczenia, czy, a jeśli tak to w jakim zakresie występują działania niepożądane, jak często, jakie są typowe negatywne skutki danej metody.

Nawet jeśli dokumentacja medyczna pacjenta formalnie zawiera w sobie formułkę wyrażenia zgody na przebieg zabiegu i klauzulę poinformowania pacjenta o całości niezbędnej mu wiedzy w tym zakresie, bez przedstawienia, jakie faktycznie informacje, z jakiego zakresu przedstawiono, dokument taki nie spełnia minimalnych wymogów zgody na zabieg i jako taka nie może być traktowany. Dokumentacja powinna zawierać wyczerpujące wyjaśnienie zakresu informacji udzielonych pacjentowi.

Zatem, jeśli nie doszło do wyrażenia przez pacjenta świadomej zgody na zabieg medyczny, a mimo to zabieg taki wykonano, należy uznać, iż naruszono prawa pacjenta, co rodzi odpowiedzialność odszkodowawczą po stronie lekarza/placówki medycznej.

Co ważne, w/w roszczenie przysługuje nie zależnie od tego czy zabieg przeprowadzono poprawnie czy nie.

Przykład

Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z 15 stycznia 2014 r. podzielił pogląd sądu I instancji, iż niedoinformowanie pacjenta jest zawinionym naruszeniem praw pacjenta.

Powódka w ciąży, w związku z planowanym porodem, udała się na konsultacje medyczną, podczas której anestezjolog poinformował ją o przebiegu porodu oraz stosowanym w szpitalu standardowym znieczuleniu, t.j. że znieczulenie będzie wykonane do kręgosłupa, a dzięki niemu poród nie jest długi i będzie bezbolesny. Była to ogólna informacja i nie dotyczyła innych metod znieczulenia stosowanych w położnictwie ani też możliwych niepożądanych działań stosowanego znieczulenia, istnienia zagrożeń przy tego typu zabiegach, czy ich skutków ubocznych. Przedłożono powódce standardowy formularz zgody, który nie zawierał w swej treści, jakie konkretnie dane zostały przez lekarza przekazane

W wyniku podania znieczulenia u Powódki doszło do uszkodzenia układu nerwowego korzeni lędźwiowo krzyżowych, co spowodowało zaburzenia czucia kończyn dolnych, niemożność zginania lewej nogi, a nadto silny ból i pieczenie w obu kończynach. Mimo prowadzonej rehabilitacji oraz leczenia farmakologicznego powódka nie odzyskała sprawności w lewej nodze.

Poczynione w sprawie ustalenia wykluczyły, aby doszło do zaniedbania, czy działania lekarza przeprowadzającego zabieg znieczulenia, które w świetle obecnej wiedzy medycznej, doświadczenia zawodowego mogłoby zostać uznane za nieprawidłowe wykonanie tej czynności. Zabieg znieczulenia miejscowego przeprowadzony u powódki prawidłowo.

Jednak żądanie zadośćuczynienie uznano za zasadne, z powodu naruszenia praw pacjenta – nie udzielenie pełnej, podanej w sposób przystępny informacji w konsekwencji czego zgoda nie mogła być uznana za zgodę świadomą i objaśnioną.

Archiwum

Wybierz datę aby kontynuować