Oficjalny blog Jasińska&Partners specjalistyczne artykuły prawnicze

WYJAZD DZIECKA ZA GRANICE a zgoda drugiego rodzica

2017-02-04

Prawo rodzinne

Autor: Adwokat Izabela Jasińska

WYJAZD DZIECKA ZA GRANICE a zgoda drugiego rodzica

Rozstania rodziców często powodują, iż dobro dziecka nie jest już priorytetem w sprawach dotyczących jego rozwoju i spędzania przez nie czasu, lecz jest ono wykorzystywane, aby "zrobić na złość" byłemu małżonkowi (lub partnerowi). Dlatego też proces rozwodowy jest tak skomplikowany i długotrwały, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dziecko i nie potrafią osiągnąć porozumienia co do rozstania. Wówczas silne emocje, wzajemne żale i konflikty - które nie były rozwiązywane na bieżąco - są na tyle nawarstwione i głęboko zakorzenione, że przeradzają się w chęć odwetu na sali sądowej i zasłaniają klarowny ogląd sytuacji. Jest to widoczne m.in w przypadku chęci zabrania dziecka przez jego z rodziców na zagraniczny wyjazd.

Co do zasady władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, nie zależnie z kim dziecko mieszka. Każdy rodzic wówczas jest uprawniony i zobowiązany do wykonywania władzy rodzicielskiej. Oznacza to, że może samodzielnie działać. Jednak, o istotnych sprawach dziecka rodzice są zobowiązani rozstrzygać wspólnie. Do takich spraw zaliczają się wyjazdy dziecka za granice - zarówno na pobyt stały, jak i wakacyjny. Zgodnie z orzecznictwem sądowym do istotnych spraw dziecka, co do których potrzebna jest zgoda obojga rodziców, należą także m.in. wymeldowanie dziecka z pobytu stałego i zameldowanie go w innym miejscu oraz zmiana nazwiska dziecka.

Jeśli władza rodzicielska jednego z rodziców jest ograniczona, a wyjazdy zagraniczne nie wchodzą w jej zakres, o wyjazdach takich może samodzielnie decydować drugi rodzic. Uwaga jednak, gdyż nie każde ograniczenie władzy rodzicielskiej wyłącza obowiązek uzyskania zgody drugiego rodzica na zagraniczny wyjazd.

Nadto, rodzic może samodzielnie decydować o wyjeździe zagranicznym dziecka w razie pozbawienia drugiego władzy rodzicielskiej, gdy została ona zawieszona, drugi z rodziców nie żyje lub ojcostwo nie zostało ustalone.

Jednakże, sama zgoda na wyrobienie paszportu lub dowodu osobistego jeszcze nie oznacza zgody na wyjazd dziecka za granicę.

Jeśli rodzic nie zgadza się na wyjazd zagraniczny dziecka, decyzję może podjąć sąd. Wówczas drugi rodzic powinien złożyć wniosek o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka. Opłata od wniosku wynosi 40 zł. Postępowanie to nie jest bardzo sformalizowane i raczej nie trwa długo. Podczas postępowania należy wykazać, iż wyjazd ten jest dla dobra dziecka, a dobro to nie motywem działania rodzica nie zgadzającego się. Wymaga to nie tylko wiedzy i doświadczenia prawnego, ale także umiejętności zrozumienia sytuacji.

Co prawda, prawo nie przewiduje bezpośrednich sankcji, jeśli jeden z rodziców zdecyduje się wyjechać z dzieckiem za granice, bez zgody drugiego. Jednakże drugi rodzic może wówczas poczynić pewne działania, w tym starać się ograniczyć lub pozbawić go władzy rodzicielskiej. Dlatego lepiej jest przeprowadzić w/w postępowanie.

Archiwum

Wybierz datę aby kontynuować