Oficjalny blog Jasińska&Partners specjalistyczne artykuły prawnicze

UMOWY LICENCJI NIEWYŁĄCZNEJ NIE WYMAGAJĄ FORMY PISEMNEJ

2018-12-17

Prawo autorskie

Autor: Adwokat Izabela Jasińska

UMOWY LICENCJI NIEWYŁĄCZNEJ NIE WYMAGAJĄ FORMY PISEMNEJ

W przypadku umów licencji niewyłącznej, może dojść do ich zawarcia również w sposób dorozumiany, tj. bez zachowania formy pisemnej. Forma pisemna jest zastrzeżona jednak do umów o przeniesienie prawa autorskich oraz umów licencji wyłącznej.

Powyższe wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego w Białymstokuz dnia 22 stycznia 2016 r. (sygn. akt: I ACa 859/15).

Na wstępie należy zauważyć, iż nie wszystkie umowy muszą być zawarte w formie pisemnej. Umowy licencji są to umowy, na podstawie których można korzystać z utworów. Dzielą się one wyłączne i niewyłączne. Zachowanie formy pisemnej pod rygorem nieważności zostało przez ustawodawcę przewidziane w odniesieniu do umowy o przeniesienie praw autorskich (art. 53 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych) oraz umowy licencyjnej wyłącznej (art. 67 ust. 5 ustawy).

Zatem, jeśli zależy nam na przeniesieniu praw autorskich, należy to wyraźnie w umowie wskazać.

Warto pamiętać, iż w braku wyraźnego postanowienia o przeniesieniu prawa, uważa się, że twórca udzielił licencji, która uprawnia do korzystania z utworu w okresie pięciu lat na terytorium państwa, w którym licencjobiorca ma swoją siedzibę, chyba że w umowie postanowiono inaczej. 

Archiwum

Wybierz datę aby kontynuować