Oficjalny blog Jasińska&Partners specjalistyczne artykuły prawnicze

JAK ZABEZPIECZYĆ SPADEK

2017-07-11

Prawo spadkowe

Autor: Adwokat Izabela Jasińska

JAK ZABEZPIECZYĆ SPADEK

Jeśli istnieje ryzyko, że przed wydaniem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku spadek zostanie uszczuplony, uszkodzony lub zniszczony, można go zabezpieczyć. Postanowienie o zabezpieczeniu jest natychmiast wykonalne.

Często spotykam się z sytuacjami, w których przed przeprowadzeniem postępowania spadkowego (wydaniem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku i dziale spadku), przedmioty wchodzące w skład spadku znajdują się w posiadaniu osoby, która może je (lub ich część) zbyć, lub pomniejszyć ich wartość np. zamieszkująca wraz ze spadkobiercą żona może wywieść z mieszkania cenne rzeczy, czy rodzeństwo może pobrać pieniądze w konta bakowego. Może się też zdarzyć, że jeden ze spadkobierców jako osoba nie zdającą sobie sprawy ze swoich działań (pewne zaburzenia psychiczne lub niedorozwój) może sprzedać bardzo niekorzystnie cenne przedmioty, w tym kosztowności.

WNIOSEK O ZABEZPIECZENIE – WYMOGI

Aby przeciwdziałać  takim sytuacjom, można złożyć wniosek o zabezpieczenie spadku, w którym należy uprawdopodobnić, iż istnieje niebezpieczeństwo naruszenie rzeczy lub praw pozostających po spadkobiercy, zwłaszcza przez ich usunięcie, uszkodzenie, zniszczenie albo nieusprawiedliwione rozporządzenie. Co ważne, wystarczy uprawdopodobnienie, nie trzeba udowadniać, co oznacza że nasze twierdzenia mają być tylko wysoce prawdopodobne. Sąd dokonuje bardziej pobieżnej oceny materiału dowodowego, a postępowanie nie podlega formalizmowi przewidzianemu dla czynności dowodowych. Uprawdopodobnić jest zatem dużo łatwiej.

„Spadek zabezpiecza się, gdy z jakiejkolwiek przyczyny grozi naruszenie rzeczy lub praw majątkowych, które w chwili otwarcia spadku były we władaniu lub należały do spadkodawcy, zwłaszcza przez usunięcie, uszkodzenia, zniszczenie albo nieusprawiedliwione rozporządzenie.”

Wniosek o zabezpieczenie spadku składa się w sądzie rejonowym, w okręgu którego znajdują się rzeczy będące w chwili otwarcia spadku we władaniu spadkodawcy. Otwarcie spadku następuje z chwilą śmierci spadkodawcy.

SKUTKI

Postanowienie o zabezpieczeniu spadku jest natychmiast wykonalne, tj. nie trzeba czekać na jego uprawomocnienie się. Na postanowienie służy zażalenie. Sąd może wstrzymać wykonanie postanowienia, ale nie musi i tylko gdy zostanie wniesione na nie zażalenie.

KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Uprawnionymi do złożenia wniosku o zabezpieczenie spadku są:

1.     Osoby które uprawdopodobnią, że są spadkobiercami (zarówno ustawowymi jak i testamentowymi), uprawnionymi do zachowku lub zapisobiercami,

2.     Wykonawca testamentu,

3.     Współwłaściciel rzeczy lub współuprawniony do praw do spadkodawcy,

4.     Wierzyciel mający pisemny dowód, że spadkodawca ma wobec niego dług,

5.     Skarb Państwa reprezentowany przez Naczelnika urzędu skarbowego.

Sąd może też zabezpieczyć spadek z urzędu, czyli bez wniosku osoby zainteresowanej, jeśli okaże się, że spadkobiercy jest nieznany, nieobecny, nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych i nie ma ustawowego przedstawiciela.

SPOSOBY ZABEZPIECZENIA

Warto we wniosku wskazać sposoby zabezpieczenia spadku, które uważamy za najodpowiedniejsze. Wyboru dokonuje sąd, a jeśli nie jest to możliwe w postępowaniu sądowym – komornik na etapie dokonywania zabezpieczenia.

Do środków zabezpieczenia należą: spisanie majątku ruchomego i oddanie go pod dozór, złożenie do depozytu sądowego, ustanowienie zarządu tymczasowego, ustanowienie dozoru nad nieruchomością.

Do depozytu sądowego – często stosowanego środka – oddaje się pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty potwierdzające zawarcie umów rachunków oszczędnościowych,  kosztowności. Jeśli zabezpieczenie dotyczy rzeczy szybko psujących się (np. zbiory warzyw i owoców), sąd zarządza ich sprzedaż przez komornika, a uzyskaną sumę składa się do depozytu sądowego.

Komornik dokonując spisu majątku ruchomego komornik zamieszcza:

- oznaczenie miejsca i czasu czynności,

- imiona i nazwiska osób biorących udział w czynności lub osób trzecich zgłaszających swoje prawa do rzeczy objętej spisem,

- zwięzły opis spisywanych rzeczy,

- sprawozdanie z przebiegu czynności,

- istotne dla sprawy oświadczenia osób biorących udział w czynności oraz oświadczenia osób trzecich zgłaszających swoje prawa do rzeczy objętej spisem,

- wzmiankę o odczytaniu protokołu,

- podpisy wszystkich osób obecnych, ewentualnie przyczyny odmowy lub niemożności podpisania.

- podpis komornika.

KOSZTY

Opłata od wniosku wynosi 50 zł. Jest to opłata stała, niezależna od tego co wchodzi w składa spadku, czy wartość majątku spadkowego jest duża czy nie. Dodatkowo m.in. jeśli dojdzie m.in. do spisu inwentarza, należy doliczyć koszty komornicze w wysokości 10 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za każdą rozpoczętą godzinę pracy komornika.

Pozostałe posty z tej kategorii

Archiwum

Wybierz datę aby kontynuować