Oficjalny blog Jasińska&Partners specjalistyczne artykuły prawnicze

Lista pacjentów na drzwiach to niezgodne z prawem udostępnienie danych osobowych

2017-08-03

Prawo dla lekarza

Autor: Adwokat Izabela Jasińska

Lista pacjentów na drzwiach to niezgodne z prawem udostępnienie danych osobowych

Umieszczenie listy pacjentów z imionami i nazwiskami na drzwiach gabinetu lekarskiego może sugerować, iż osoby te cierpią na określoną chorobę, a zatem jest to ujawnienie informacji o ich stanie zdrowie - danych osobowych, których nie można przetwarzać bez ich zgody. Zamiast tego powinny być wprowadzone np. numerki.

Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy osoba, której dotyczą, wyrazi na to zgodę. Są jeszcze inne przypadki określone w ustawie, które zezwalają na działanie na danych osobowych, o czym będzie mowa w następnym wpisie.

Zgoda na przetwarzanie danych musi być wyraźna. Nie może być dorozumiana czy domniemana. Z treści zgody na przetwarzanie danych osobowych powinno w sposób nie budzący wątpliwości wynikać, w jakim celu, w jakim zakresie i przez kogo dane osobowe będą przetwarzane. Wyrażający zgodę musi mieć pełną świadomość tego, na co się godzi.

Przetwarzanie danych oznacza dokonywanie jakichkolwiek operacji na nich, czyli ich zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, archiwizowanie, opracowywanie, zmienianie, udostępniania, usuwanie.

Przetwarzanie danych oznacza dokonywanie jakichkolwiek operacji na nich, czyli ich:

  • Zbieranie,

  • Utrwalanie,

  • Przechowywanie,

  • Opracowywanie,

  • Zmienianie,

  • Udostępniania,

  • Usuwanie


Nie można na drzwiach gabinetu lekarskiego umieszczać listy pacjentów zapisanych na dany dzień do lekarza podając ich imiona i nazwiska. Takiej odpowiedzi udzielił Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO), którego zdaniem takie działanie było by przede wszystkim sprzeczne z ustawą o ochronie danych osobowych, która zabrania przetwarzania danych osobowych ujawniających informacje o stanie zdrowia i nałogach. Zdaniem GIODO umieszczenie imienia i nazwiska pacjenta na drzwiach gabinetu lekarskiego konkretnego lekarza o danej specjalności, chociaż nie wskazuje jeszcze, że dana osoba się leczy na dane schorzenie, czy cierpi na daną chorobę, niemniej jednak może sugerować u takiej osoby konkretne schorzenie lub pośrednio świadczyć o jej stanie zdrowia, a dane te zgodne z ustawą należą do danych osobowych szczególnie chronionych. Do danych szczególnie chronionych należą także informacje o kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, oraz pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej,  danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowych i/lub administracyjnym.

Dlatego placówki opieki zdrowotnej przetwarzające dane osobowe pacjentów i  do należytego ich zabezpieczenia, powinny wprowadzić takie zasady organizacji zapisów na wizyty, aby dane osobowe pacjentów nie były udostępnianie osobom nieupoważnionym. Polegać to może np. na wprowadzeniu systemu numerków dla osób oczekujących wizyty.

Archiwum

Wybierz datę aby kontynuować